Algemene voorwaarden

 Download/print hier de Algemene voorwaaden!

Melleson Optics B.V.
ALGEMENE VOORWAARDEN  voor het leveren van goederen aan consumenten

De website www.unicare-info.nl is eigendom van Melleson Optics B.V., de leverancier van de op deze website aangeboden producten.

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Gebruiker: Melleson Optics B.V., de gebruiker van de algemene voorwaarden, in het vervolg aange-duid met: Melleson;

Melleson Optics B.V.
Minervum 7384
4817 ZH Breda
Telefoonnummer: 076 – 57 15 104
E-mailadres:
info@melleson.nl
BTW-identificatienummer: NL0097.75.365.B01
KvK-nummer: 16038849 0000

Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten van Melleson afneemt of met wie Melleson een overeenkomst sluit of met wie Melleson onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Melleson en Afnemer.

Artikel 2 Algemeen / toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van Mel-leson en op iedere overeenkomst tussen Melleson en een Afnemer.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Mel-leson, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukke-lijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De administratie van Melleson geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Afne-mer aan Melleson verstrekte bestellingen en gedane betalingen en van door Melleson verrichte leveringen.
5.  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Een aanbieding bindt Melleson niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.
2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door Melleson.
 Melleson is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering de verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Melleson dit zo spoedig mo-gelijk na ontvangst van de bestelling aan Afnemer mede.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief de wettelijke BTW en andere heffingen van overheidswege . De prijzen zijn exclusief verzend- en eventuele vervoers-, ver-pakkings- en behandelingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
5. Aan alle opgaven van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen wordt door Mel-leson de uiterste zorg besteed. Melleson kan er echter niet voor instaan, dat er zich terzake af-wijkingen voordoen. Vergissingen, zoals calculatie-, schrijf- en zetfouten in aanbiedingen, offer-tes, prospecten, publicaties, folders, orderbevestigingen en andere bescheiden afkomstig van Melleson, binden Melleson niet.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Melleson zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. De Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Melleson aangeeft dat deze nood-zakelijk zijn of waarvan de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Melleson worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Melleson zijn verstrekt, heeft Melleson het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te annuleren.
3. Melleson levert alleen aan personen ouder dan 18 jaar. Mocht Melleson het vermoeden, dat de Afnemer jonger dan 18 jaar is, dan kan Melleson de bestelling annuleren.
4. Melleson is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Melleson is uit gegaan van door de Afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 

Artikel 5 Levering

1. Levering geschiedt op een door Melleson te bepalen wijze aan het door Afnemer bij de bestel-ling aangegeven adres.
2. Leveringstermijnen door Melleson vermeld op de website of telefonisch, schriftelijk of via e-mail door haar verstrekt  worden bij benadering gegeven en zijn slechts indicatief.
 Een door Melleson opgegeven leveringstermijn is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij over-schrijding van een leveringstermijn dient de Afnemer Melleson schriftelijk te sommeren. Over-schrijding van de leveringstermijn geeft de Afnemer geen recht op enige vorm van schadever-goeding noch de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden.
3. Melleson zal zich inspannen om de overeengekomen leveringstermijn in acht te nemen, maar kan daar niet voor instaan. 
4. De leveringstermijn gaat in na bevestiging door Melleson van de bestelling van Afnemer, doch niet eerder dan na ontvangst door Melleson van alle voor de uitvoering van de bestelling beno-digde gegevens én door betaling van de koopprijs door Afnemer.
5. Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Melleson deze bij hem aflevert of doet afleveren.
6. Indien en voor zover Afnemer de producten niet of niet (tijdig) in ontvangst neemt dan wel laat nemen, is Melleson gerechtigd de bestelling te annuleren. Melleson zal Afnemer hierover infor-meren. Melleson zal aan Afnemer de verschuldigde transport- en bezorgkosten in rekening brengen.
7. Melleson is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij anders is overeengekomen.
8. Melleson is bevoegd om bij de uitvoering van een bestelling gebruik te maken van derden.

Artikel 6 Afbeeldingen, beschrijvingen, monsters of modellen

1. De door Melleson aangeboden producten zijn afgebeeld en beschreven op de website en in de  internetwinkel. De afbeeldingen en beschrijvingen worden geacht als aanduiding te zijn ver-strekt.
2. De afgeleverde producten kunnen afwijken van de afgebeelde en beschreven producten, bij-voorbeeld wat betreft verpakking, kleur e.d. Kennelijke vergissingen en/ of fouten in de afbeel-dingen en/of beschrijvingen binden Melleson niet. 

Artikel 7 Onderzoek, reclames

1. Afnemer is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeen-stemmen met hetgeen is overeengekomen.
2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen tien dagen na levering schriftelijk aan Melleson te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen zes maanden na levering te worden gemeld.
3. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Mel-leson de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan de daarvan de ver-vangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
4. Indien Afnemer een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft Afnemer het recht het producten binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Melleson te retourneren. Re-tourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd indien het product zich in originele staat bevindt., de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling (seal) op het pro-duct, respectievelijk de verpakking niet is verbroken. Bij retourzendingen geldt dat de kosten voor retourzending voor rekening van Afnemer zijn.
5. Retouradres is: Melleson Optics B.V. , Minervum 7384, NL-4817  ZH Breda.

Artikel 8 Prijzen en betalingen

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen.
2. De vermelde prijzen gelden slechts op het moment en zolang als deze op de website vermeld staan. Actieproducten en/of actieprijzen en andere speciale, tijdelijke aanbiedingen gelden slechts gedurende de actieperiode en voor zover de voorraad strekt.
3. Betaling van bestellingen via deze site, de webwinkel of op enige andere wijze gedaan dient vooraf te geschieden via overboeking, eenmalige machtiging of op een ander wijze, voor zover mogelijk en geaccepteerd door Melleson.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Melleson geleverde zaken blijven eigendom van Melleson totdat de Afnemer alle na-volgende verplichtingen uit alle met Melleson gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. Alle door Melleson aan Afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Melleson, doch voor rekening en risico van de Afnemer, totdat al hetgeen Afnemer aan Melleson verschuldigd is of verschuldigd zal worden krachtens de overeenkomst, waaronder begrepen de koopsom en krachtens de overeenkomst verschuldigde rente, kosten en belastingen volledig heeft voldaan.
3. Zolang de eigendom van de geleverde zaken ingevolge de voorgaande leden van dit artikel  niet op de Afnemer is overgegaan, is het deze niet toegestaan om de zaken te vervreemden en/of te bezwaren, anders dan ten behoeve van zijn normale bedrijfsuitoefening.
4. Indien Melleson een beroep doet op het door haar gemaakte eigendomsvoorbehoud, is de Afnemer verplicht desgevraagd onmiddellijk en kosteloos de geleverde zaken in de feitelijke macht van Melleson te brengen.

Artikel 10 Garantie en aansprakelijkheid

1. Voor de door Melleson geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Melleson is nimmer tot een verder-gaande garantie gehouden dan de garantie die de fabrikant van het desbetreffende product af-geeft.
2. Afnemer heeft geen recht op garantie wanneer er naar het oordeel van Melleson sprake is van:
 - onzorgvuldig of verkeerd gebruik van het product;
 - onvoldoende onderhoud van het product;
 - in geval van normale slijtage;
 - het aanbrengen van wijzigingen door Afnemer aan het product.
 Voorts vervallen de aanspraken op garantie, wanneer Melleson niet binnen de bij deze voor-waarden voorgeschreven termijnen door de Afnemer in kennis wordt gesteld van de geconsta-teerde gebreken.
3. Melleson kan als voorwaarde voor de nakoming van haar garantieverplichtingen verlangen dat het voor de garantie in aanmerking komende product franco aan een door Melleson opgegeven adres worden gezonden.
4. Melleson is nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan Afnemer of derden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Melleson.
5. Indien Melleson aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
6. Melleson is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Mel-leson is uitgegaan van door of namens Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7. Melleson is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
9. Indien Melleson aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade van Afnemer, dan is die aan-sprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst waarop de aan-sprakelijkheid betrekking heeft.
10. Melleson is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder wordt begrepen gevolg-schade, winst- of omzetderving.

Artikel 11 Incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Melleson aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Is Afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn (betalings)-verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Afnemer.
3. Indien de Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het op-eisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
5. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, thans volgens de berekeningsmethode conform Rapport Voorwerk II.
6. Indien Melleson hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
7. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Afnemer.
8. Afnemer is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

1. Melleson is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 - Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 - na het sluiten van de overeenkomst Melleson ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen.
2. Indien de ontbinding aan de Afnemer toerekenbaar is, is Afnemer verplicht tot vergoeding van de schade aan Melleson, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3. Wanneer Melleson op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding over-gaat, is Melleson nimmer  tot vergoeding verplicht van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 13 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Afnemer over op het moment waarop deze aan Afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Afnemer of van een door Afnemer aan te wijzen derden worden gebracht.
Artikel 14 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Melleson geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Melleson niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
3. Melleson heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (ver-dere) nakoming verhindert, intreedt nadat Melleson zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. In geval van overmacht heeft Melleson het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbin-den, zulks door schriftelijke mededeling en zulks zonder dat Melleson gehouden is tot enige schadevergoeding. 5. Voor zoveel Melleson ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Melleson gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk over-eenkomst.

Artikel 15 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

1. Afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Mel-leson geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Afnemer verkrijgt nimmer een recht van intellectuele eigendom op de geleverde producten.
2. Melleson garandeert niet dat de aan Afnemer geleverde producten geen inbreuk maken op enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht van (een) derde(n).

Artikel 16 Privacy

1. Door Melleson van Afnemer ontvangen persoonsgegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor uitvoering van de overeenkomst.
 Tevens kan Melleson deze gegevens gebruiken om Afnemer te vragen in te stemmen met het ontvangen van informatie over nieuwe producten of acties en/of een nieuwsbrief.
2. Melleson zal de ontvangen persoonsgegevens niet aan derden doorgeven op een wijze waarbij de privacy van de Afnemer in het geding komt.

Artikel 17 Toepasselijk recht en Geschillen

1. Op elke overeenkomst tussen Melleson en de Afnemer  en op elke rechtsbetrekking waarbij Melleson partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Melleson is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben inge-spannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18 Diversen

1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
2. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Mel-leson in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Melleson vast te stellen nieu-we rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.